Denizlerdeve İç Sularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 37/2 Numaralı Sirküler

 

Denizlerde ve İçsularda Amatör (sportif)Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2006-2008 Av Dönemine Ait 37/2 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Sirküler

Yayımlandığı R.Gazete : 23.05.2007/26530

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının sağlanması amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 1/9/2006- 31/8/2008 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, aşağıda belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Genel tanımlar

a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

b) Amatör balık avı rehberi: Bakanlık ile Bakanlıkça yetkin kılınan Gönüllü Amatör Balıkçılık Kuruluşları tarafından eğitilen ve bu eğitimin sonunda Bakanlığın yapacağı sınavı başarıyla geçerek Amatör Balık Avcılığı Rehberi belgesini almaya hak kazanan gerçek kişiyi,

c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu sirkülerde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,

ç) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların sirkülerde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,

e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede sirkülerce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

f) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,

37/2

ğ) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,

h) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

ı) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

i) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

j) İl - İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü’nü,

k) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde sirküler kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler  içeren bireysel yada takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,

l) Sportif balıkçılık: Sirkülere uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler  içeren  bireysel balık avcılığı etkinliğini,

m) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,

n) Zaman yasağı: Avlanma zamanına ilişkin düzenlemenin yapıldığı tarihlerin başlangıç ve bitimini gösteren günler yasaklamaya dahil olmak üzere, bu sirkülerde zaman yasaklarında belirtilen aylar, sirkülerin geçerli olduğu yıllara ait ayları,

ifade eder.

(2) Araç, gereç ve yöntem tanımları

a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

b) Balık taşıma sepeti–Filesi–Kıtkası: Yakalanan balığı nakletmek üzere tasarlanmış araçları,

c) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

ç) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

d) Canlı yem kovası: Yemlik balıkların canlı olarak muhafazasına ve nakline olanak veren, elektrikli hava pompası gibi yaşam destek tertibatlarına da sahip olabilen fabrikasyon yada elde üretilmiş gereçleri,

e) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,

g) Fırdöndü: Çok az bir yük altında bile kolaylıkla dönebilen, ikiden fazla uçlu klipsli ya da kopçalı olarak yapılan, olta takımının bozulmasını, misinanın gam almasını engelleyen olta takımı elemanı parçasını,

ğ) Kakıç: Tutulan balığı sudan karaya veya sandala almakta kullanılan ucu kancalı gereci,

h) Kepçe: Yemlik balık yakalamak amacıyla yada tutulan su ürünlerini sudan karaya veya sandala almakta kullanılan torba şeklinde saplı fileyi,

ı) Kıbrıs olta: Bir bedenin üzerine köstek kullanmadan, çok sayıda iğne ile donatılarak, iğneli bedenin yeme sarılıp, yemi didikleyen balıkların serbest iğnelere yakalanmasını amaçlayan olta takımını,

i) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

j) Livar: Tutulan balıkların alıkoyulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes, tekne bölmesi v.b. gibi balığın yaşam ortamı ile su alışverişini doğrudan sağlayan bölmeyi,

k) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

l) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

m) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

n) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

o) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

ö) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

p) Pinter (Sepet): Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

r) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

s) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan,  çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

ş) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler, çeşitli şekillerde ve renkte yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir)

t) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağı türünü,

u) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

ifade eder.

(3) Türler ile ilgili tanımlar

a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıklardır. Kontrolsüz ve izinsiz olarak dere ve göllere bırakılması yasaktır.

Çizelge 1 – İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar

 

Adı

Latince adı

Gerekçesi

Gökkuşağı alabalığı

Oncornhychus mykiss

Ülkemiz iç sularının hiç birinin doğal türü değildir. Kültürü yapılan bu balık kendi kendine üreyemez. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir .

Turna

Esox lucius

Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 
Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

Tatlısu levreği

Perca fluviatilis

Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir. 

b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar vermektedir. Bu balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli kesinlikle yasaktır.

Çizelge–2 İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Zararlı Balıklar

Adı

Latince adı

Gerekçesi

Güneş levreği

Lepomis gibbosus

Yabancı kökenli etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.

Tilapya azmanı

Tilapia sp.

Yabancı kökenlidir. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.

Havuz balıkları

Carassius sp.

Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.

Gambusia

Ghambussia sp.

Ülkemizde de sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.

c) Yemlik balıklar: Aşağıdaki çizelgede yer alan türler, amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılabilecektir. Bir amatör balıkçı livar yada canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir. Ekolojik açıdan zararlı yada potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler. Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir. Yasal sayı ve boy sınırlamaları dahilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir. 12 cm.’den küçük yemlik balıkların nakli yasaktır.

Çizelge–3 Yemlik Balıklar

Türkçe Adı

Latince adı

Türkçe Adı

Latince adı

Bıyıklı balık

Barbus barbus

Ulubat balığı

Acanthobrama mirabilis

Çaça

Sprattus sprattus

Noktalı inci balığı

Alburnus bipunctatus

Çöpçü balığı

Nemacheilus sp.

Ot balığı

Phoxinus phoxinus

Horozbina

Blennius sp.

Tirsi

Alosa fallax nilotica

İnci balığı

Alburnus alburnus

Sardalya

Sardinella sp. Sardine sp.

İstavrit

Trachurus trachurus

Tatlısu kaya balığı

Proterorhinus marmoratus

İzmarit

Maena smaris

Tatlısu gümüşü

Chalcalburnus mossulensis

Karaburun

Chondrostoma sp.

Gümüş

Atherina boyeri

Kaya balığı

Neogobius sp.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması

Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu sirküler ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince “Amatör Balıkçı Belgesi” verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

(3) Amatör Balıkçı Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde amatör balıkçılık avcılığına izin verilen her yerde geçerlidir. Belgenin kaybı halinde beyan üzerine yenisi verilir.

(4) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

Şekil 1- Amatör Balıkçı Belgesi

amator balıkçı belgesi

Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4- (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular “Misafir Amatör Balıkçı Belgesi” ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.

Şekil-2 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar;

a) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla, avlanma pulu almak suretiyle, bedelli olarak, içsularımızda ve denizlerimizde tekne ile,

b) Amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,

c) Denizlerimizde sadece karadan olmak ve sirkülerde geçen kurallara uymak kaydı ile izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,

avlanabilirler.

Amatör balıkçılık turizm izni

MADDE 5- (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek yada tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının sirkülerde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Sirküler ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.

(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:

 

Şekil-3 Amatör Balıkçılık Turizm İzni

Avlanma pulu

MADDE 6- (1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 YTL. karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.

(2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.

(3) Avlanma Pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:

Şekil-4 Avlanma Pulu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar

İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 7- (1) İçsularda amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek günlük limit bilgileri çizelge-4’te, zaman yasakları çizelge-5’te yer almaktadır.

Çizelge-4 İçsu Balıkları

Türler

Latince adı

Boy Limiti
(en az)

Miktar Limiti (en fazla)****

Kapalı sezon

Doğal alabalık (Bütün türler)

20 cm.

3 adet

01 Ekim-31 Mart

Gökkuşağı alabalığı

O. mykiss

Yok

10 adet

*

Sazan

C. carpio

30 cm.

10 adet

**

Kadife

Tinca tinca

22 cm.

10 adet

**

Sudak

S. lucioperca

22 cm

10 adet

15 Mart - 30 Nisan

Tatlısu levreği

P. fluviatilis

18 cm.

kg

15 Mart - 30 Nisan

Tatlısu kefali

Leuciscus cephalus

20 cm.

kg

***

Şiraz

Capoeta.sp

20 cm.

kg

**

Turna

Esox lucius

40 cm.

10 adet

15 Aralık-31 Mart

Yayın

Silurus glanis

70 cm.

1 adet

**

Diğer türler

-----

Yok

kg

**

% 5 küçük boylara izin verilir. Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez.

* Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Bunun dışındaki iç sularda kapalı sezon yoktur.

**Bu türlere ilişkin zaman yasağında, Çizelge-5’deki il grupları için verilen yasak dönemler uygulanır.

*** Orman içi sular hariç akarsularda kapalı sezonu yoktur. Akarsular dışındaki iç sularda çizelge- 5’teki yasak dönemler uygulanır.

**** Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez.

Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

Çizelge-5 İçsularda Zaman Yasakları

İLLER

YASAK DÖNEM

Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak

15 Mart –15 Haziran

Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak

1 Nisan–30 Haziran

Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli,Yozgat

15 Nisan–15 Temmuz

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van

15 Mayıs – 15 Ağustos 

Denizlerde avlanabilecek türler

MADDE 8- (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:

Çizelge-6 Deniz Balıkları

Türler

Latince  adı

Boy limiti (cm)  (en az)

Miktar limiti  (en fazla)

Akya

Lichia amia

30

3 adet

Barbunya -Tekir

Mullus sp.

13

Kg

Çipura

Sparus aurata

15

Kg

Deniz turnası

Scomberesox saurus

60

1 adet

Gobene (Tombik)

Auxis thazard

40

3 adet

İstavrit

Trachurus trachurus

13

Kg

Kalkan

Scopthalmus sp.

40

2 adet

Karagöz

Diplodus vulgaris

15

Kg

Kefal

Mugil sp.

20

Kg

Kılıç

Xiphias gladius

130

1 adet

Kolyoz

Scomber japonicus

18

Kg

Lagos

Epinephelus aeneus

30

3 adet

Levrek

Dicentrarchus labrax

18

Kg

Lüfer

Pomatomus saltatrix

14

Kg

Mercan

Pagellus erythrinus

15

Kg

Orfoz

Epinephelus gigas

40

3 adet

Orkinos (Ton)

Thunnus thynnus

90

1 adet

Palamut -Torik

Sarda sarda

25

Kg

Pisi

Pleuronectes limanda

20

Kg

Sinagrit

Dentex dentex

20

Kg

Uskumru

Scomber scombrus

20

Kg

Uzun kanat orkinos

Thunnus alalunga

60

1 adet

Yazılı orkinos

Serranus scriba

45

2 adet

Yazılı orkinos

Euthynnus alletteratus

45

2 adet

Değişiklik RG 23.05.2007-26530 sayı

Diğer türler

-----

Yok

kg

% 5 küçük boylara izin verilir.

Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı  geçemez.

Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir.

Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez.

Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.

Koruma altındaki türler

MADDE 9- (1) Denizlerde ve içsularda avlanması yasak olan türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:

Çizelge-7 Avlanması Yasak Olan Türler

Türler

Latince adı

Türler

Latince adı

Beni balığı

Cyprinion macrostamus

Mersin balıkları

Acipenser sturio

Büyük camgöz
köpek balığı

Carcharhinus plumbeus 

Acipenser ruthenus

Acipenser nudiventris

Deniz alası

Salmo trutta labrax

Acipenser güldenstaedti

Deniz atı

Hippocampus hippocampus

Minare

-

Deniz
kaplumbağaları

Caretta caretta,

Misk ahtapotu

Elodone moschata

Dolium galea

Mühreler

Lamellaridae

Chelonia mydas

Ot sazanı

Ctenopharyngodon idella

Deniz kulağı

Haliotis lamellosa

Pervane balığı

Mola mola

Deniz çayırları

Posidonia oceanica

Pina

Pinna nobilis

Zostera nolti

Şeytan minaresi

Gourmya yulgata

Gümüş sazanı

Hypophthalmichtys molitriks

Siyah mercan

Gerardia savaglia

Fil kulağı

Spongia agaricina

Triton

Charonia lampas

Fok

Monachus monachus

Ticari deniz
süngerleri

Spongia officinalis

Güneşlenen
köpek balığı

Cetorhimus maximus

Spongia agaricina

Hippospongia communis

Kancalı ahtapot

Elodone cirrhosa

Yağlı balık

Garra rufa

Kırmızı mercan

Corallium rubrum

Yunus

Delphinus delphis

Kırmızı yıldız

Asterina pancerii

Phocoena phocoena

Lambuka

Corypahaena hippurus

Tursiops truncatus

Maya

Maia squinado

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yöntem ve Sınırlamalar

İçsularda amatör avcılık

MADDE 10- (1) Parakete haricindeki her türlü olta takımı ve yemlik uzatma ağı ile içsularda amatör avcılık yapılabilir. Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vb.) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.

(2) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 6 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

(3) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

(4) Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (germe, uzatma, sürütme, serpme, pinter, çevirme, tırıvırı gibi) amatör avcılıkta kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.

(5) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

(6) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

(7) Sualtı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz vs. araçlar kullanarak avcılık yapılamaz.

(8) Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

(9) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

(10) 1 km2  den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.

(11) İçsularda özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(12) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 6 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Bu yerlerde amatör avcılığa açılacak alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Eğer kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır. Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

Denizlerde amatör balıkçılık

MADDE 11- (1) Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) Denizlerde amatör avcılık her türlü olta takımı, serpme ve yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı  28 mm.’den büyük olamaz.

(3) Bir amatör en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Bir amatörün bir olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

(4) Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vs) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.

(5) Kullanılacak serpme ağın kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.

(6) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.

(7) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.

(8) Bu sirkülerde özellikleri izin verilenler dışındaki her türlü ağ ve her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

(9) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

(10) Koruma altında olan türler dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Alan Yasakları ve Sınırlamalar

Yer yasakları

MADDE 12- (1) Amatör balıkçılığa tamamen kapatılan içsu kaynakları sirküler ekinde Ek-1 sayılı listede, kısmi yasakların uygulandığı akarsular ise  ek- 2 sayılı listede verilmiştir.

Ek- 1 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, sirküler ile getirilen zaman yasaklarına ve getirilen diğer düzenlemelere uymak şartıyla amatör balıkçılık yapılması serbesttir.

(2) Gökçeada Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren “Sualtı Deniz Rezervi (Parkı)” oluşturulacak olan (390 14’ 06’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 18’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 24’’ N-250 56’ 06’’ E; 390 14’ 36’’ N -250 56’ 06’’ E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.

(3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak  ve amatör su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(4) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (360  06’ 26’’ N - 330  06’ 40’’ E) ,  (360  05’ 17’’ N - 330  05’ 31’’ E), (360  06’ 09’’ N - 330  05’ 46’’ E),  (360  06’ 00’’ N - 330  07’ 10’’ E) koordinatlarında sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde amatör su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi  arasında  çekilen hattın doğusunda  kalan saha içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

Diğer yasaklar

MADDE 13- (1) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

(2) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.

(3) Sirkülerde belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk vb.nin, tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

(4) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir.

(5) Ormaniçi sularda amatör balıkçılık yapacakların, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatından “Ormaniçi Sularda Dönem Boyu Balık Avlama İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alması zorunludur.

(6) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

(7) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.

(8) Kafes balıkçılığı yapılan iç sularda kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

(9) Ticarî amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Yasal İşlemler

Cezalar

MADDE 14- (1) Bu Sirküler hükümlerine aykırı hareket edenlere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna tadil eden 3288 ve 4950 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır.

Koruma ve kontrolle görevli olanlar

Madde 15- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 33) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde-3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları için yapılacak işlemler

MADDE 16- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 34) Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.

Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır.

Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adli mercilerin emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkumiyetinin kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir.

Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.

b) Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar yedieminde tutulur.

Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca görülmeyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır. Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır.

c) Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır.

ç) Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlemler yönetmelikle düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yasak kararları

MADDE 17- (1) Bu Sirkülerde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilan etmeye Bakanlık yetkilidir.Mülki idareler, diğer Bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Sirkülerde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.

 


Ek – 1

AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR
(Değişiklik RG 23.05.2007-26530 sayı)

İLİ

İLÇESİ

KAYNAK ADI

ADANA

 

Akyatan, Tuzla gölleri.

ADIYAMAN

Gölbaşı

Gölbaşı, Azaplı, İnekli gölleri

AFYON

 

Eber gölü

AĞRI

 

Balık gölü.

AMASYA

 

Borabay, Ziyaret göletleri.

ANKARA

Beypazarı

Sorgun, Eğriova göletleri.

Kızılcahamam

Aşağıhöyük göleti

ANTALYA

Merkez

Düden çayı

Karaman Çayı

Kemer

Kesme ve Göynük Çayı

ARDAHAN

Posof

Derindere, Kazankaya, Şuvaskal, Vahla dereleri.

Hanak

Alabalık suyu (Kımılık çayı), Çengelek suyu. Kasrit  deresi.

Merkez

Alabalık deresi, Rum deresi, Toros deresi (Torodere)

ARTVİN

Merkez

Hatila Deresi

Borçka

Başköy, İçkale (Düzköy), Kabaca, Karagöl, Uğur dereleri.

Ardanuç

Meşeköy deresi , Curuspil deresi ve gölleri.

Yusufeli

Barhal (Altıparmak), Bıçakcılar, Dokumacılar, Tekkale dereleri. Kobak çayı.

Şavşat

Kirazlı gölleri.
Kaçkal, Papart,Tigrat dereleri.
Mansurat, Şartul Çayları

Arhavi

Kapisre Deresi

BALIKESİR

İvirindi

Altıeylül, Çaparlı Patlak (Yeşilköy), Çarkacı Kınık, göletleri.

BARTIN

Merkez

Karadere.

Ulus

Aksu deresi (Cırım çayı ve kolları),Derbent dere (Yemişen çayı).

BATMAN

 

Dicle Nehri ile Garzan çayının birleştiği alanda İncirli, Danacı ve Kaşüstü köyleri arasında kalan alan.

BİTLİS

 

Nemrut gölü.

BURSA

 

Gölbaşı (Kuşkonmaz) göleti

 

Osmangazi

Arasdere      

BOLU

Merkez

Aladağ göleti, Gökbulutan göleti,
İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl, Elten Ayıkaya, Çal deresi ve kolları,

Merkez

Büyükgöl, Deringöl  Gölcük  (özel avlanma izni hariç)

Mengen

Geyik gölü. Şirinyazı göleti. Hızardere.

Kıbrıscık

Karagöl.

Seben

Kesenözü gölü, Kızık gölü.

Göynük

Sünnet gölü.

Mudurnu

Abant gölü, Sülüklü göl

ÇORUM

 

Çorum, Atatürk barajları. Ahmetoğlan, Aksu, Gökçedoğan, Bozdoğan, Hüyük, Geykoca, Hıdırlık Kızılhamza göletleri.

DENİZLİ

 

Gökpınar deresi.

DÜZCE

Yığılca

Karagöknar, Kez, Sarı, Vaylon, Karakaş, Yılançatı, Dibek, Boğabeli dereleri.

Merkez

Yedigöller deresi.

ELAZIĞ

Merkez

Cip göleti.

ERZİNCAN

Çayırlı

Büyükyayla çayı.

Refahiye

Akarsu, Kalkancı, Korundere göletleri. Karanlık, Koru dereleri. Çimensuyu, Dinasor, Hırdıç, ve Ilgarın çayları.

Merkez

Mercan deresi

Kemah

Edaşaron deresi

Tercan

Aksu, Yaylım dereleri

ESKİŞEHİR

 

Kanlıpınar, Özdenk göletleri.

GİRESUN

Dereli

Aygır gölü, Bağırsak gölü, Karagöl, Yücedere.

Görele

Çömlekçi deresi.

Eynesil

Derindere.

Tirebolu

Kavraz deresi

Bulancak

Pazarsuyu deresi.

GÜMÜŞHANE

Merkez

Edire deresi.

Torul

Nivene deresi ile Cizere deresi ve kolları

Kelkit

Balahor deresi.

Kürtün

Y.Kürtün deresi ve kolları ile Gelivera dereleri

ISPARTA

Keçiborlu 

Güneykent barajı

Eğirdir

Kovada gölü

Merkez

Gölcük gölü.

Sütçüler

Yazılı dere.

Ş.karaağaç

Hizarderesi. Pınargözü deresi.

Gönen

Bağarası göleti.

İSTANBUL

 

Göktürk göleti, Kömürcü, Odaiçi dereleri.
Büyükbent, Kirazlıbent, Topuzlubent, Valide Sultan 2. Bent, Sultan 2. Mahmut bentleri       

İZMİR

Selçuk

Tahtalı barajı,

KARABÜK

Eflani

Örencikdere.

Yenice

Doksan. Emine, Karataş, Kırgınlık, Koca dereleri.

Safranbolu

Bent, Kaya, Sırçalı, Ayrık dere ve kolları

 

Aksu, Elmalı, Karataş dereleri.

KARS

Sarıkamış

Keklik deresi.

KASTAMONU

Tosya

Kösen çayır, Kas göletleri. Kös, çayları.

Küre

Andaz, Küre dereleri

İnebolu

Ezine, İlişi, Zerva, çayları.

Araç

Tuzaklı göleti

Merkez

Taşlık göleti

KAYSERİ

 

Şeker fabrikası gölü. Akköy, Karakuyu, Zincidere göletleri.

KIRIKKALE

 

Ahıllı, Beyobası, Cinali göletleri.

KIRKLARELİ

Merkez

Ahmet Bey göleti, Dokuzhöyük köyü göleti.

Vize

Kazandere.

Demirköy

Akgöl, Kazan, Pabuç, Velika dereleri.

KOCAELİ

 

Yuvacık göleti.

KÜTAHYA

Dumlupınar

Dumlupınar göleti.

Altıntaş

Altıntaş-Çalköy göleti.

MALATYA

Doğanşehir

Karanlık dere

MERSİN

Çamlıyayla

Kadıncı deresi.

Anamur

Anamur çayı, Sultansuyu çayı.

Bozyazı

Bozyazı çayı.

MUŞ

Bulanık

Haçlı (Kazan) gölü .

Korkut

Korkut göleti

NEVŞEHİR

Acıgöl

Tatların barajı. 

Ürgüp

Damsa göleti.

Avanos

Ayhanlar barajı.

ORDU

Kabadüz

Çambaşı göleti. Tekmezar  Derinçay, Gümüşdere,  İkidere, Turnalık, Kurşunçal  dereleri.

Fatsa

Gaga gölü.

Gölköy

Ulukavakta deresi

 

Akçova, Aydoğan,Gölköy, Kozören, Kırlı, Ortadere dereleri.

SAKARYA

 

İmamlar, Aslanlar göletleri. Maden deresi.

SAMSUN

Bafra

Çernek gölü, Liman gölü, Gıcı gölü, Balık gölü, Uzungöl ile gölleri birbirine ve Karadeniz’e bağlayan kanallar.

Terme

Gölardı, Simenlit gölleri.

SİVAS

Gürün

Gökpınar gölü.

 Zara

Denizinyazı gölü. A.Çakmak, Çağlar, Deligazili, Doğupınar, Deliilyas, Harmancık, Karacaören, Keriminmümün, Kümbet, Kemeriz,Kurucagöl,Sahli (karagöl), Serpincik, Üçtepe göletleri.

SİNOP

Erfelek

Erfelek Şelaleleri ve kolları.
Dilbar deresi, Himmetoğlu çayları.

Merkez

Sarıkum gölü. (TKA). Keçi deresi.

Ayancık

Akgöl gölü, Yemişli çayı

RİZE

İkizdere

Cimil,  Anzer dereleri, Yedigöller.

Güneysu

Gürgen,  Islahiye dereleri.

Çamlıhemşin

Avusor, Balıklıgöller, Hala, Palakçur, Yukarı şimşirli,Tar dereleri.

 

At, Kumlu, Kapalı göllleri.
Fırtına deresi ve kolları, Vercenik deresi. İkizdere, Gürgendere, İslahiye, Avusor, Çağlayan, Çatal, Durak, Fındıklı, Kaloskori, Pishala, Tunca deresi ve kolları.
Palakçur, Uzun, Potomya çayları.

TEKİRDAĞ

Saray

Sultanbahçe barajı. Sultanbahçe deresi.

TOKAT

 

Ataköy barajı. Zinav gölü. Dutluca, Erkilet, A Güçlü, Gökçeyol,  Artova Merkez göletleri.
Koru ve Karanlık dereleri.

TRABZON

Çaykara

Karagöl, Balıklıgöl, Binömer Deresi.

 

Aparsar, Ayeser, Balıklı, Çamlıdüz, Kirazlık, Maki, Manahoz, Paparza, Solaklı Yanbolu,  Yeniköy, Zigana dereleri, Zarha deresi ve kolları.

TUNCELİ

 

Munzur, Pülümür Mercan çayları.

YALOVA

Termal

Karapınar, Nacaklı, Samanlı dereleri.

Çınarcık

Ortaburun göleti

ZONGULDAK

 

Güllük, Ulutan göletleri.
Gümeli, Kaymak, Köpek, Manzut dereleri.
Dokuzsu dere ve kolları.

 

 


Ek – 2

AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR
(Değişiklik RG 23.05.2007-26530 sayı)

İLİ

İLÇESİ

AKARSU ADI

YASAK SINIRLARI

   ADANA

Pozantı

Çakıt suyu

Kaltaroğlu deresinin Çakıt suyuna birleştiği yerden- Kulmağara mevkiine kadar 8 km’ lik kısım.

ANTALYA

Manavgat

Köprüçayı

Değirmenözü köyü Boğazkavak mah.deki ikizpınarı deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayın yan dereleri dahil Karabük köyü köprüsüne kadar olan kısım

Alanya

Dimçayı

Dimalacami köyünden bağlayarak akış istikametinde Kuzyaka köyünün alt kısmından Yemişlinin tepeden inen sırt ile Kızılcaşehir köyü, Karaburun tepeden inen sırtın birleştiği nokta

Kargı Çayı

Suyun gözünden başlayarak Cinali Mah. Köprüsüne kadar

Sapadere Çayı

Suyun gözünden başlayarak Çakallıca tepeden inen sırtın kestiği noktaya kadar

Akseki

Manavgat Çayı

Üzümdere yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde kalan Gümüşdamla köyünden başlayıp Menteşbey Köyü Tepedağı eteklerinde biten 30 km. kısım

ARDAHAN

Merkez

Çatalsuyu dere

Cingar Dağı eteğinden, eski Ardahan yaylasını takiben Değirmenliden Şavşat Köprüsüne birleştiği yere kadar 12 km' lik kısım.

Zenginyurdu dere

Bülbülen yaylası, çataldere eteklerinden Günorta, Köprülü, Kuzu Pınarından Yalnızçam Kura nehrine birleştiği yere kadar 8 km. kısım

Alabalıkdere

Gürcübeyden başlayıp Ardahan Köprüsünü takiben Kura nehrine birleştiği yere kadar 10 km. kısım.

Damal

Seyitören yaylası ile Dağköprü ve Sivri tepeden başlayıp Seyitören, Y.Gündeş, Tepeköy, Dereköy, Burmadereden geçerek Çimliden Kura nehrine birleştiği yere kadar 21 km. kısım

ARTVİN

Şavşat

Kirazlıdere

Kirazlı yaylasından- Kirazlı köyü köprüsüne kadar.

BARTIN

Ulus

Drahna

Uluçayın Kozanlı köyünden- Ulukaya köyüne kadar 8 km’ lik kısım.

Katırova deresi

Tepeliçek tepesinden Uluköy’e kadar 10 km’ lik kısım.

BATMAN

Hasankeyf

Dicle Nehri

Irmak Köyü içinden İncilli ve Kaşüstü Köyü ile Garzan çayının birleştiği yere kadar

BALIKESİR

Erdek

Eğridere vadi deresi

Kaynağından itibaren 7 km’ lik kısım. (Deretepealtı ve Makastarla mevkii)

BARTIN

Ulus

Uluçay

Kozanlı köyünden Ulukaya köyüne kadar 8 km.lik kısmı.

Katırova deresi

Tepelicek tepesinden başlayıp Uluköy köyüne kadar olan 10 km.lik kısmı.

BİNGÖL

Solhan

Murat nehri

Halil mah.den başlayıp Düşmalan mezrasına kadar 25 km’lik kısım.

Kığı

Peri çayı

Topraklı köyünden başlayıp  Selenk mah.  kadar 15 km’lik kısım.

BİTLİS

Merkez

Bitlis çayı

Bitlis-Bölükyazı yol ayrımını köprüsünden başlayıp Şekerim deresi ile birleştiği yere kadar

BOLU

Dörtdivan

Köroğlu deresi

Devören yaylasından Tekkederesi köyü hizasına kadar 13. km.lik kısım yasaktır.

Dirgine

Kozdere

Çingene konağı mevkiinden- Büyük suyla birleştiği yer arasında kalan 21 km’ lik kısım.

Merkez

Sarıçam deresi

Gökbuladan gölünden başlayarak Karadere Orman İşletme Şefliği binası yakınında Büyüksu’ya birleştiği yere kadar 15 km,lik kısmı yasaktır.

Merkez

Karadere

Yedigöller Y.H.G.S. içerisinde Ahlatçı tepenin altından başlayarak Sivri tepeden Kocaçay ile birleştiği yere kadar 25 km’lik kısım.

Merkez

Şimşirdere

Yedigöller Y.H.G.S.İçerisinde, İğnekiriş tepe ile Hoçaş tepeden eteklerinden oluşan kaynakların oluşturduğu derenin Karadere ile birleştiği yere kadar 5 km’lik kısım.

Kıbrıscık

Yayla çayı deresi

Avlukaya derenin birleştiği yerden başlayarak, Örencik dere boyunca Yayla dereye, orman toplu koruma merkezini takiben Yayla çayı boyunca Tazılar yaylasına kadar 15 km’lik kısım.

BURDUR

Tefenni

Bezirgan deresi

Ecel deresini takiben Bezirgan deresi orman içi piknik alanına kadar 4 km. kısım

ÇANAKKALE

Bayramiç

Handere

Gökiğrek bıçkısı mevki ile Dedebaşı tepe mevkii arasında kalan 6.4 km’lik kısım.

Ayazma deresi

Kanlıdere mevkiinden - Suludereye birleştiği yere kadar, 4.1 km’ lik kısım.

Yenice

Çelebi deresi

Ortaada mevkiinden-Kumeğrek deresine birleştiği yere kadar 3.9 km’lik kısım.

Boşnak deresi

Çelebi ve Kumeğrek derelerinin birleştiği noktadan başlayıp Gavurharmanı tepe mevkii arasında kalan 2.1 km’ lik kısım.

Karakısık deresi

Göl deresi ile Çınareğrek deresinin birleştiği yerden Kovanlık çayıyla birleştiği yere kadar 3,4 km’lik kısım.

Sarısu deresi

Sarısu tepesi mevkiinden- Sarısu deresinin Kovanlık çayı ile birleştiği yere kadar 3.3 km’ lik kısım.

Kovanlık çayı

Kirse ve Ayı derelerinin birleştiği yerden Sağırtaş mevkii arasındaki 7.4 km’lik kısım.

Ayı deresi

Nane alanı mevkiinden Kirse deresine birleştiği yere kadar 3.7 km’lik kısım.

ÇANKIRI

Çerkeş 

Horhor deresi

Göynükçukuru köyü, Dağ Çukurören mah. Yol ayrımındaki köprüden güneye doğru, Horhor deresini takiben Ayıkayası Deresi ile Korta deresinin birleştiği noktaya kadar.

ELAZIĞ

Karakoçan

Peri suyu

Huremkayak tepesinden başlayıp, Çarko mah. kadar 10 km’lik kısım.

Palu

Murat nehri

Bingöl il sınırından başlayıp Beyhan beldesine  kadar olan 10 km.lik kısım.

ERZURUM

Şenkaya

Karanlık dere

Arzıel boğazı mevkisindeki kaynağından başlayıp, Kayalısu köyüne kadar devam eden 10 km'lik kısım.

Bardız çayı

Gaziler köyünden başlayıp, Timirkışla yol ayrımına kadar olan 4 km'lik kısım

Sırlı dere

Sırlı köyünden başlayıp, Aksar çayına kadar olan 5 km'lik kısım

Merkez

Serceme çayı

Aynalıkale köyünden başlayıp, Eğerti köyüne kadar olan olan 20 km'lik kısım

Garezdere

Çıkrıklı köyü, Karataş tepesinden, Rizekent köyüne kadar olan 9 km'lik kısım.

Pasinler

Demirdöven dere

Timar yaylasından başlayıp, Tımar köyüne kadar olan 6 km'lik kısım

İspir

Şahturuk deresi

Kılıç tepe sırtlarından başlayıp, Aksu köyüne kadar olan 6 km'lik kısım.

Bağlar deresi

Derinpınar köyünden, Şenyurt köyü Bağlar Mahallesine kadar olan 12 km'lik kısım.

Vihink dere

Dikmen köyünden başlayıp, Tortum çayına kadar olan 18 km'lik kısım.

Akarsu deresi

Çatakkaya köyünden başlayıp, Çoruh nehrine kadar olan 25 km'lik kısım.

Gökderesi

Armutlu yaylasından başlayıp, Armutlu köyüne kadar olan 25 km'lik kısım.

Kanderesi

Kandere tepesinden Çoruh nehrine kadar olan 25 km'lik kısım.

Oltu

Alabalık deresi

Altunkaya köyünden başlayıp Olur çayına kadar olan 24 km'lik kısım.

GİRESUN

Merkez

Baltama deresi

Osmaniye beldesinden Boğazoba yaylasına kadar.

Keşap

Karabulduk deresi

Karabulduk beldesinden Geçit köyüne kadar.

Bulancak

Damudere

Pazarsuyu deresine birleştiği yerden Ezeltereye kadar.

Bayındır deresi

Bayındır köyünden Ahırlı dere ile birleştiği yere kadar.

Piraziz

Bozat deresi

Bozat beldesinden Pazarsuyu deresi ile birleştiği yere kadar.

Dereli

Aksu deresi

İkisu mevkiinden Aksu köyüne kadar.

Uzundere

Ş.Karahisar asfaltından Erikderesi yaylasına kadar.

Yağlıdere

Yağlıdere

Sınır köyünden Çakrak’a kadar.

Kepeç deresi

Sevinçağzı mevkiinden Kepeç gözüne kadar.

Tirebolu

Gelevera deresi

Y.Boynuyoğun ve Hacılı dağ arası.

Doğankent

Gavraz deresi

Doğankentten Kazıkbeli yaylasına kadar.

Kuzan deresi

Akak ormanından Harşit deresi ile birleştiği yere kadar

Çanakçı

Çanakçı deresi

Deregözünden Karabörk’e kadar.

Görele

Hamzalı deresi

Hamzalı’dan Yeşildere’ye kadar.

Ş.K.Hisar

Çorak deresi

Aslanşah köyü-Tutak dağı arası.

Asarcık deresi

Asarcık köyü-Eğribel arası.

Dikkaya deresi

Tamzara mahallesinden kaynağına kadar

Göynük deresi

Şaplıca köyünden kaynağına kadar

Alucra

Balcana deresi

Balcana köyü–Gavur dağları arası.

Çamoluk

Taşdemir deresi

Taşdemir köyünden Kelkit çayına kadar.

ISPARTA

Aksu

Aksu çayı

Sorkun yaylasıda kaynağından – Ayvalıpınar beldesi içine  kadar 

Yaka deresi

Yaka köyü Ayıderesi mevkiinden - Karacahisar Köyü’ne kadar 

K. MARAŞ

Göksun

Terbüzek çayı

Kaynak ile Kayseri –Göksun regülatör köprüsü arasındaki 5 km’lik kısmı.

KARABÜK

Merkez

Örencik dere

Suludere başlangıcından- Kırgınlık dereye döküldüğü yere kadar 6 km’ lik kısım.

KARS

Sarıkamış

Parmakdere

Isuzu köyü- Parmakdere köyü arasındaki  Parmakderenin  Isuzu köyünden itibaren 5 km. kısmı

KASTAMONU

Merkez

Karanlık dere

Kaynağından bostan köyüne kadar 8 km. kısım 

Karasu çayı

Kaynağından Terzi köyüne kadar 10 km. kısım

Kızılkese dere

Kaynağından Ankara yoluna kadar 3,5 Km.’lik kısım

Çilekli dere

Sarıçam mevkiinden Dereberçin arasındaki Km.’lik kısım

İhsangazi

Ilgazdere

Kaynağından Sökü sırtlarına kadar olan 2,5 Km.’lik kısım

KAYSERİ

Pınarbaşı

Zamatı ırmağı

Uzunyayla alabalık çiftliği ile Şerefiye köyü arası.

KIRKLARELİ

Merkez

Dolapdere

Uzunçayır mevkiinden- Kocadere ile birleştiği yere kadar 5.2 km’ lik kısım.

KOCAELİ

İzmit

Yanıkdere

Altınoluk yaylasından Karadere’ye birleştiği noktaya kadar 4 km. kısım

İzmit

Serindere

Tahtalı yaylasından Yuvacık barajına kadar 15 km. kısım

İzmit

Sıcakdere

Yalova-Kocaeli il sınırından soğuk dere ile birleştiği noktaya kadar 5 km. kısım

İzmit

Soğukdere

İzmit Büyükşehir Belediyesi içme suyu deposundan  Değirmendüzü mahallesine kadar

 

Balıklaya Deresi

Denizli ve Mollafeneri köyünün güneyinden Dilovasına doğru Balıklayalar Piknik alanının bir km. güneyine kadar 

KÜTAHYA

Domaniç

Körkuyu Pazar alanı deresi

Kaynağı olan Bozkulak yayla sırtı mevkiinden başlayıp, Körkuyu  Deresi ve daha sonra  Pazar alanı deresi olarak Pınarlık sırtı bitiminde Bıçkı deresi ile birleştiği yere kadar 6.5 km. kısım.

Karıncalısu deresi

Kaynağı olan Üçtepe ile Tuzla mevkiinden Karıncalısu dere ve daha sonra karıncalı dere adıyla devam edip Muhacieahmet deresiyle birleştiği yere kadar 4.5 km. kısım.

MALATYA

Arguvan

Şotik çayı

Elmadağ Mah. Güzelce Mevkiindeki Kaynağından, Tahran Köyü Yarhan Deresi ile birleştiği yere kadar 25 km. kısım.

Pütürge

Şiro çayı

Hamo mahallesi ile Tepehan Karayolu köprüsü arasında kalan kısım

Arapgir

Kozluk çayı

Aşağışıhlar mahallaesi mevkiinden itibaren, Keban baraj gölüne kadar

Söğütlü dere

Sipahiuşağı köyü mevkiinden itibaren Keban baraj gölüne kadar

Hekimhan

Hırın çayı

Aksütlü köyü ile Boztepe barajı arasında kalan kısım

Doğanşehir

Kapıdere

Küçüklü köyünden K.Maraş il sınırına kadar

Sürgü

Barajdan itibaren Polatdere mevkiine kadar

Akçadağ-Darende

Tohma çayı

Darende-Akçadağ Yazı köy hisarcık arası

Akçadağ

Sultansuyu

Barajdan itibaren, Aksaray köyüne kadar

Merkez

Beyler deresi

Kaynağından itibaren Şahnahana kadar olan kısım

Hekimhan-Yazıhan

Kuruçay

Yazıhan Sarsap istasyonundan itibaren Çiftlik mahallesine kadar olan kısım

MARDİN

Midyat

Karasu

Karasunun çıktığı noktadan çağ ççağ suyu ile birleştiği yere kadar 6 km.kısım

Midyat

Çağ çağ suyu

Çıkış noktasından başlayarak akarsuyun Taşlıburçun batı ekseni ile kesiştiği yere kadar 1,5 km. kısım

MERSİN

Mut

Ermenek çayı

Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı içerisinde kalan kısım.

Çamlıyayla

Cehennemdere

Cocak deresi ve Cehennem derenin su gözlerinin çıktığı yerden Pınarlıbük Köprüsüne kadar olan kısım.

Kadıncık deresi

Kaynağından Olukkoyağı köyüne geçen patika yoldaki ağaç köprüye kadar.

MUĞLA

Köyceğiz

Dalyan Kanalı

Köyceğiz gölünün kanal girişi olan boğaz ağzı mevkii ile Dışbük dalyanı arasındaki kanal sahasında

ORDU

Mesudiye

Tekke/baldıran deresi

Baldıran deresi takiben tekke deresi Ortakent yolu üzerindeki Koyulhisar sınırındaki Tekke köprüsüne kadar olan 10 km.lik kısmı.

Handere ve Soğukpınar dereleri

Aydoğan tepeden Handere’yi takiben Soğukpınar deresi ile Bayırköy köprüsüne kadar (Melet ırmağı birleşme yerine kadar)

Şıhdere

Kürt Mehmet boğazından Melet ırmağına kadar 9 km.lik kısım.

Muzadere

Başlangıcından Melet ırmağına kadar.

Akkuş

Gökçebayır ve Tifi dereleri

Akkuş Höcek Karaca Üretme İstasyonundan, Karaçal Sapağından Gökçebayır deresi ve takiple Tifi deresi birleşme yerini takiple 5 km.lik kısım.

Kabadüz

Maden deresi

Giresun il sınırına kadar olan 3 km’lik kısmı.

Ulubey

Karadere deresine akan dereler

Karadere deresine akan kollarının 10 km. lik kısmı.

RİZE

Fındıklı

Çağlayan deresi

Membaından itibaren Çağlayan köye kadar

Çınar ve Meyvalı kolları

Yaylacılar köyü ve Gürsu köyünden Arılı köyüne kadar olan bölge

İkizdere

İkizdere deresi

İkizdere’nin Kabahor deresi ile birleştiği yerden Ovit Dağı’na kadar

 

 

Bıçkı tepesinden- Sarmaşık dere ile birleştiği yere kadar 5 km’ lik kısım.

İkizdere

İkizdere deresi

Kaynağından – Erdemli köyü Köyiçi mevkiine kadar 5 km’ lik kısım.

SİNOP

Ayancık

Kepez çayı

Yenicealtı-İbrahimoğlu yaylası arası 20 km. kısım

Göğez çayı

İki havuz-Dört havuz arası

SİİRT>

Eruh

Zarova çayı

Kuşdalı köyü içinden Sağlarca köyü Botan çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım

Pervari

Uluçay (Botan) çayı

Belenoluk köyü içinden Sağlarsa köyü Dicle nehri ile birleştiği yere kadar olan kısım

Şirvan

Pınarca (Kezer) çayı

Bayındır köyü içinden Uluçay (Botan) çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım

Baykan

Başur çayı

Demirışık köyü içinden Pınarca (Kezer) çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım

Kurtalan

Dicle nehri

Çeltikbaşı köyü içinden Kayıklı köyü içine kadar olan kısım

SİVAS

Koyulhisar

Tekkederesi

Kaynağı olan Saçkaya deresinden baldıran mevkiinde kadar 6 km.lik kısmı.

Suşehri

Geminderesi

Geminderesi tepesi mevkiindeki Membaından Suşehri-Sivas karayolunun Şarköy yol ayrımına kadar 10 km.lik kısmı.

Gürün

Hurman çayı

Göl mevkiindeki kaynağından Akdere köyü köy altı mevkiine kadar 5 km.lik kısmı.

ŞIRNAK

Cizre

Kızılsu çayı

Kızılsu Köyü Cemituti tepesinden Dicle nehrine kadar 20 km’ lik kısım.

Uludere

Günyüzü deresi

Günyüzü deresinin Harşihan tepesinden  Habur çayına birleştiği yere kadar 14 km’ lik kısım.

Hezil çayı

Hezil çayının Şenoba Beldesinde Meryemsuyu deresi ile birleştiği yerden, Siyahkaya köyüne kadar 27 km’ lik kısım.

TEKİRDAĞ

Saray

Elmalı deresi

Yarımdağ ile Bahçedağ arasında kalan kısım

TRABZON

Çaykara

Balkodu deresi

Uzuntarla köyü Zuyamlı mah.den Göknar köyü Voyvorim mah.ne kadar. 8 km. kısım

Haldizan deresi

Yaylaönü köyü haroskomları mevkiinde Haldizar deresinin Baça deresi ile birleştiği noktadan Uzungöl' e kadar.

Of

Baltacı deresi ve Yeniköy deresi

Karayemiş mezrası (Ancumah) şehir mahallesinden Karadeniz’e kadar 30 km’lik kısım.

Araklı

Karaderesi ve kolları (Pazarlık ve Yağmur deresi)

Bahçecik köyünden geçen Karaderesini oluşturan kollardan Pazarcık deresinin Güegenlik mevkii Kurt sırtından başlayarak Çatak mevkiine  kadar 6 km. ve Yağmur deresinin yapaklı mevkii Suiçmez sırtından başlayarak Taşbaşı mahallesine kadar 5 km.lik kısmı.

Maçka

Kalyan deresi

Şimşirli köyü Kalea mah.den - Maçka çayına kadar 11 km’ lik kısım.

Hamsiköy deresi

Güzelyayla köyü Mat mezrasından- Çatak mevkiine  kadar 15 km.lik kısım.

Akçaabat

Ormancı-Ohan deresi

Sevinç köyü boğazından başlayıp, Kalaycı deresi ile birleştiği noktaya kadar

Akçaabat

Kalaycı deresi

Mavna obasından başlayıp Cevizlik deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar

Akçaabat

Cevizlik deresi

Uçarsu şelalesinden başlayıp Kalaycı deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar

VAN

Çatak

Çatak çayı

Mezra deresinin Çatak çayı ile birleştiği yerden Sinebel deresi ile birleştiği yere kadar.

YALOVA

Çınarcık

Değirmendere

Menbaından Şenköy mezarlığına kadar olan kısım

Karpuzdere

Kaynağından Armutdere mevkiine kadar.

YOZGAT

Çayıralan

A.Tekke deresi

0-10 km.lik kısım.

İlik buydurun deresi

0-25 km.lik kısım.

Kanakboğazı deresi

0-20 km.lik kısım.

Çulhalı deresi

Yukarı Çulhalı ve Aşağı Çulhalı arasındaki kısım.

ZONGULDAK

Devrek-Dirgine

Bolu çayı

Bolu çayının Karadere mahallesinden Tohumlar mahallesi alt kısmına kadar 5 km’ lik kısım.

 

·                     Bağlı ve İlgili Kurumlar l

·                     Üyesi Bulunduğumuz Kuruluşlar l

·                     Kurul, Komisyon ve Komiteler

©KKGM - Akay Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA   Tel: (009)-0312-4174176